Inloggen Onvia Verzuim Inloggen Artsenapplicatie

      Helpdesk                             Openingstijden                          Contact
      085 051 00 01                     Ma-Vr 8:30-17:00                       info@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

Werknemers hebben het recht om het medisch dossier in te zien. Maar wat zijn deze rechten en zijn er ook uitzonderingen?

Inzage

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) is vastgelegd dat de werknemer (patiënt) recht heeft op inzage in zijn medisch dossier en een kopie mag ontvangen.  Dit geldt ook gemachtigde personen die de werknemer vertegenwoordigen. Wanneer de bedrijfsarts een verzoek tot inzage ontvangt, moet hij hier binnen een maand aan voldoen. Dit termijn kan met twee maanden verlengd worden, bijvoorbeeld als er veel aanvragen zijn of wanneer het om een ingewikkeld verzoek gaat. Het dossier moet daarnaast digitaal en gratis inzichtelijk zijn.

Uitzondering
De bedrijfsarts mag het verzoek tot inzage in het volledige dossier alleen weigeren als het noodzakelijk is om de persoonlijke levenssfeer van een ander te beschermen. Bijvoorbeeld in situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling. De bedrijfsarts moet altijd de afweging maken of de informatie over derden zwaarder weegt dan het belang om het dossier in te zien.

Wijzigen/vernietigen

De werknemer mag ook de gegevens laten wijzigen als de informatie onjuist is of zelfs het dossier laten vernietigen voordat de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar is verlopen.

Uitzondering
Een arts mag dit alleen weigeren als dit noodzakelijk is voor een verdere behandeling of derden, bijvoorbeeld wanneer de gegevens van belang zijn voor een familielid inzake een onderzoek naar een erfelijke ziekte.

Persoonlijke notities bedrijfsarts

Het inzagerecht geldt niet voor de persoonlijke werktekeningen van de bedrijfsarts. Deze aantekeningen behoren niet tot het medisch dossier tenzij hij dit bewust heeft toegevoegd.

Uitzondering
Wanneer de bedrijfsarts bewust de aantekeningen in het medisch dossier heeft toegevoegd, zijn deze onderdeel van het dossier en voor de werknemer inzichtelijk. Echter mag de bedrijfsarts deze aantekeningen bij inzage achterwege laten.

Meer informatie over de mogelijkheden in de Onvia Verzuimapplicatie? Neem dan contact op met de productspecialisten van Onvia.